Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Obsługa firm

Ochrona środowiska stanowi ważny element ekonomiczny ponieważ pomimo konieczności poniesienia kosztów wdrożenia i stałego nadzoru nad prawidłowym wykonaniem obowiązków z tego zakresu, inwestycja w ochronę środowiska stanowi znacznie mniejszy wydatek od kosztów, na jakie naraża się przedsiębiorca, który zaniecha wdrożenia przepisów ochrony środowiska w swojej firmie.

W koszt stałej obsługi z zakresu ochrony środowiska wchodzi:

 • przeprowadzenie wstępnego przeglądu, stwierdzającego ewentualne zaległości w zakresie uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
  -zebranie niezbędnych materiałów podczas wizyty w zakładzie,
 • prowadzenie stosownych ewidencji i obowiązków statystycznych,
 • prowadzenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • raportowanie i sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska,
 • reprezentowanie firmy przed organami kontroli, inspekcją ochrony środowiska,
 • sporządzanie raportów z emisji zanieczyszczeń do powietrza (KOBiZE),
 • stała konsultacja w celu uzyskania potrzebnych informacji oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości z Państwa strony,
 • dojazdy i kontakty na linii Zleceniodawca – Zleceniobiorca.

Zespół
pracowników

Ciekawostki

Terminy przesyłania sprawozdań:

 • 30.01.2020 – Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
 • 28.02.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok dotyczące SZWO lub F-gazy;
 • 28.02.2020 – uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy GIOŚ ka dla wprowadzających baterie lub akumulatory;
 • 29.02.2020 – roczny raport KOBIZE za 2019;
 • 28.02.2020 – uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO;
 • 15.03.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok o rodzajach i ilości odpadów;
 • 31.03.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.