Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Ochrona środowiska

Grupa Interlis Sp. z o.o. jest wykonawcą kompleksowych usług z zakresu ochrony środowiska w Kaliszu i inny miastach. Wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, wdrażającymi wymogi unijne z zakresu ekologii, przedsiębiorstwa zmuszone są wielokrotnie do podejmowania działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego. Jesteśmy firmą, która w tej dziedzinie wspiera swoich Klientów i pomaga rozwiązać ich problemy związane z tym obszarem. Wykonujemy dokumentację oraz niezbędne sprawozdania, które pozwalają naszym klientom postępować zgodnie z prawem.

Dokonujemy przeglądu najważniejszych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa, regulujących obszar ochrony środowiska pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Identyfikujemy niezgodności i obszary ryzyka oraz wskazujemy zgodne z prawem, ale zarazem praktyczne możliwości zmiany procedur postępowania.

Pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele biznesowe poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań z obszaru ochrony środowiska. Naszym celem jest budowa długotrwałych relacji, opartych na harmonijnej współpracy z Klientami. Oferujemy Państwu szereg usług z zakresu ochrony środowiska, z których najważniejsze to:

 • Przeglądy ekologiczne
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • raport KOBIZE – sporządzanie i weryfikacja
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami (wniosek, pozwolenie, zezwolenie)
 • ewidencja odpadów (KEO i KPO)
 • sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami (zużytymi bateriami, akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym)
 • roczne sprawozdania dotyczące opłaty produktowej
 • roczne sprawozdania dotyczące wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • opracowywanie operatu wodnoprawnego
 • opracowywanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, substancji chemicznych
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska
 • pomoc w opracowaniu technologii zagospodarowania odpadów
 • usługi outsourcing’u w ramach nadzorowania ochrony środowiska w firmach
 • identyfikacja wymagań prawnych z ochrony środowiska
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z ochrony środowiska
 • OPERAT PRZECIWPOŻAROWY ZAWIERAJĄCY WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI

Ochrona środowiska Kalisz

Zespół
pracowników

Joanna Szczepaniak
722-227-701
srodowisko@interlis.pl

Ciekawostki

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska:

 • Styczeń – Przekazanie danych o ilościach i masie opakowań do Organizacji Odzysku –> kogo dotyczy? –>Wprowadzających produkty w opakowaniach;
 • Styczeń – Złożenie deklaracji za podbór wód podziemnych za I półrocze do WIOŚ –> kogo dotyczy? –>Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi;
 • 28.02.2021 – uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy GIOŚ ka dla wprowadzających baterie lub akumulatory;
 • 29.02.2021 – roczny raport KOBIZE za 2020;
 • 28.02.2021 – uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO;
 • 15.03.2021 – roczne sprawozdanie za 2020 rok o rodzajach i ilości odpadów;
 • 31.03.2021 – roczne sprawozdanie za 2020 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.