Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i przepisami bhp Pracodawca zobowiązany jest do:
• oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
• informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.
Celem oceny ryzyka zawodowego jest stwierdzenie:
• jakie zagrożenia występujące w środowisku pracy mogą powodować uraz lub pogorszenie się stanu zdrowia pracownika,
• czy można usunąć lub zminimalizować te zagrożenia,
• jakie środki ochronne należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko związane z tymi zagrożeniami.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać zawsze, gdy:
• tworzone są nowe stanowiska pracy,
• wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy (wprowadzenie nowych urządzeń, maszyn, technologii i organizacji),
• przy zmianie wymagań (wprowadzeniu nowych przepisów, norm, zasad oceny stanowisk pracy itp.)
• wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochronnych.