Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Przeglądy gaśnic i hydrantów

Podstawową rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszej fazie ich powstania, czyli jeszcze w zarodku. Aby tak się stało, każdy budynek i teren użyteczności publicznej powinien być wyposażony w odpowiednie i sprawne gaśnice. Gaśnica jest jednym z najprostszych urządzeń gaśniczych, które w praktyce każdy może obsłużyć .

Przeglądy  (legalizacja) gaśnic:gasnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) przegląd (legalizacja) gaśnic powinien być wykonywany co najmniej raz w roku.

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest odpowiednią kontrolką umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy.

W większości typów gaśnic regułą jest również raz na 5 lat konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 (w zbiorniki takie wyposażone są np. gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6 kg i większym) powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli.

Przeglądy  hydrantów :

Zgodhydrantnie z obowiązującymi przepisami hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe oraz hydranty zewnętrzne zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych, czyli urządzeń , które służą do zapobiegania powstaniu pożaru lub ograniczania jego skutków

 

Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych.

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych;
 • weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi;
 • dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności;
 • oznakowanie etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą następnej kontroli lub w przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą „USZKODZONY” (natychmiast informujemy o tym fakcie użytkownika lub właściciela);
 • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.

 Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

 Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych.

Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
 • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów;
 • sprawdzenie zasuwy hydrantowej;
 • dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności;
 • sprawdzenie skuteczności odwodnienia;
 • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.