Badania środowiska pracy

Właściciel zakładu pracy ma obowiązek zlecić badania środowiska pracy i wykonać pomiary wydatku energetycznego w ciągu 30 dni od daty uruchomienia działalności. Wymóg ten dotyczy tych przedsiębiorstw, w których pracownik jest lub może być narażony na kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi, biologicznymi bądź fizycznymi.

Wyniki pomiarów środowiska pracy muszą być jawne dla wszystkich pracowników oraz organów kontrolnych. Zaraz po przeprowadzeniu badań należy poinformować osoby zatrudnione o wynikach w sposób ustalony w zakładzie pracy. Co ważne rejestry i karty należy przechowywać przez 40 lat. W przypadku likwidacji zakładu przed upływem tego okresu, należy przekazać całą dokumentację do odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego. Badania środowiska pracy i wydatku energetycznego mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione laboratorium, a ich koszty pokrywa zakład pracy.