Dane/
teleadresowe

Biuro Grupy Interlis
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

KOBIZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji o:

 1. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
 2. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 3. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
 4. wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
 5. planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
 6. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
 7. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje zawarte w Krajowej bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.

W związku z realizowaniem ustawowego obowiązku prowadzenia Krajowej bazy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy oraz w związku ze spoczywającym na podmiotach korzystających ze środowiska obowiązkiem składania raportów do Krajowej bazy.

Nasza firma wyraża gotowość do zgłoszenia oraz opracowania sprawozdań do Krajowej bazy.

Zespół
pracowników

Ciekawostki

Terminy przesyłania sprawozdań:

 • 28.02.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok dotyczące SZWO lub F-gazy;
 • 28.02.2018 – roczny raport KOBIZE za 2017;
 • 15.03.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok o rodzajach i ilości odpadów;
 • 31.03.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.