Dane/
teleadresowe

Biuro Grupy Interlis
ul. Górnośląska 56
62-800 Kalisz

tel. (62) 753-45-30
tel./fax (62) 753-45-40

Adres e-mail:
biuro@interlis.pl

KOBIZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji o:

 1. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
 2. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 3. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
 4. wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
 5. planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
 6. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
 7. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje zawarte w Krajowej bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.

W związku z realizowaniem ustawowego obowiązku prowadzenia Krajowej bazy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy oraz w związku ze spoczywającym na podmiotach korzystających ze środowiska obowiązkiem składania raportów do Krajowej bazy.

Nasza firma wyraża gotowość do zgłoszenia oraz opracowania sprawozdań do Krajowej bazy.

Ciekawostki

Terminy przesyłania sprawozdań:

 • 28.02.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok dotyczące SZWO lub F-gazy;
 • 28.02.2018 – roczny raport KOBIZE za 2017;
 • 15.03.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok o rodzajach i ilości odpadów;
 • 31.03.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.